Общи условия на обучение

1. Обучението в Детската академия на науките, изкуствата и спорта е организирано според възрастта и уменията на децата в индивидуални занимания с преподавател или в малки групи.
2. Учебните часове са с продължителност 45 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата или спецификата на учебната дисциплина.
3. Когато учебните часове са в блок (два или три часа), преподавателят определя времето и продължителността на почивките.
4. Таксата за индивидуалните или групови занимания се определя предварително и се заплаща от родителя в определените срокове, по банков път.
5. При индивидуален процес на обучение, ако детето ще отсъства от заниманието, родителят е длъжен да уведоми по телефона Директора на Детската академия поне един ден по-рано. В противен случай заниманието се смята за проведено.
6. При отсъствие от групово занимание, независимо от причината и продължителността, такса не се възстановява.
7. При отказ от участие в групово занимание се възстановяват 50 % от неизразходваната сума.
8. При отсъствие на детето от групово занимание родителят е длъжен да поиска съдействие от Директора на Детската академия за набавянето на информация за пропуснатите часове, наличието на домашна работа или друга важна информация.
9. Ръководството на Детската академия и преподавателите не изпращат никаква информация без изрично и конкретно искане от страна на родител.
10. При необходимост от промяна на установения учебен график, на сайта на Детската академия, в секция "Новини", и във фейсбук страниците на Академията се публикува информация за настъпилите промени. Ръководството на Детската академия и преподавателите нямат задължение да изпращат индивидуални съобщения.
11. За престоя си в Детската академия детето трябва да има удобни вътрешни обувки/пантофки, вода, химикалки, моливи, цветни моливи, гума и тетрадка (за децата от курсовете по математика тетрадката е с големи квадратчета до 1. клас включително, с малки квадратчета за 2. клас и голям формат за децата от 3. клас нагоре).