Връзки


Министерство на образованието и науката:
http://mon.bg/news-home/

Министерство на културата:
http://www.mc.government.bg/

Министерство на младежта и спорта:
http://mpes.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД):
http://sacp.government.bg/

Българска академия на науките:
http://www.bas.bg/

Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
https://www.uni-sofia.bg/