Общи условия за участие в състезания

1. Участието в състезания, които са организирани или провеждани от Детската академия, е доброволно и по преценка на родител.
2. Ръководството и преподавателите на Детската академия не се ангажират с изричното уведомяване на родителите за предстоящи състезания, с напомняне за срокове за записване или за попълване на необходимите заявки за участие или други документи.
3. Датите за предстоящите състезания са публикувани в секция Календар на събитията на сайта на Детската академия.
4. За участие в някои от състезанията е необходимо родителят предварително да попълни и изпрати регистрационна форма, линк към която се публикува на сайта на Детската академия, в секция Новини, преди всяко състезание. За някои състезания записването и заплащането на таксата за участие е предварително на място. При записване за участие в състезание с изпращане на регистрационна форма, таксата за участие се заплаща на място, в определени дни и часове или непосредствено преди самото състезание.
5. Информацията, която се попълва в регистрационната форма, зависи от регламента и обхвата на състезанието (национално или международно) и включва имената, възрастта/класа и училището на участника, както и имената на родител, номера на мобилен телефон за контакт с него и електронна поща. Изпращането на регистрационната форма означава, че родителят е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за участие в състезания и дава съгласието си за обработване на предоставените лични данни. В случаите, когато е необходимо, се попълва отделна Декларация за съгласие за обработване на личните данни.
6. Информацията в регистрационната форма НЕ се попълва само с главни букви.
7. Информацията, която е попълнена в регистрационната форма, се използва за съставянето на списъци на участниците в състезанието, на протоколите с резултатите на участниците и за надписване на сертификатите/грамотите на наградените участници, като се копира във вида, в който е подадена от родителя.
8. Отговорност за верността на подадената в регистрационната форма информация носи родителят, който я попълва.
9. Ръководството и преподавателите на Детската академия не извършват никакви корекции в подадената в регистрационната форма информация.
10. Потвърждение за успешно регистриране за участие в състезание се появява на екрана веднага след като регистрационната форма бъде изпратена. Друг вид потвърждение не се изпраща.
11. Резултатите на участниците в състезанията се публикуват на сайта на Детската академия. След двуседмичен срок информацията се архивира.
12. В случай, че родител не желае резултатът на детето му да бъде публикуван на сайта на Детската академия, детето няма право да участва в състезанието.
13. При публикуването на резултатите няма да се използват каквито и да било средства или методи за прикриване на информация, свързана с имената на участниците.
14. Родителите на по-малките деца, които за първи път ще участват в състезание, трябва да им обърнат внимание, че по време на състезанието не е разрешено да се говори с другите деца, да се става или да се вдига шум, или да се излиза от залата преди края на състезанието. Необходимо е да бъде обяснено, че всеки работи самостоятелно и не идва на състезание, за да си рисува или да си играе. Уверете се, че детото може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си.
15. Всички участници трябва да бъдат в сградата на Детската академия 15-20 минути преди началния час на състезанието.
16. Необходимо е да носят химикалки, молив и гума и чертожни инструменти, ако състезанието е по математика.
17. В писмените работи се работи с химикалка. Това важи и за най-малките деца. Попълването на отговори в състезателните теми или бланки за отговори с молив е забранено.
18. По време на състезанието не е разрешено консумирането на храни или напитки, които са опаковани неподходящо или консумирането/разопаковането им е свързано с вдигането на шум.
19. Влизането с мобилни телефони в залите НЕ Е разрешено.
20. Нито един участник не може да си тръгне преди официалния край на състезанието, независимо кога ще предаде работата си.
21. След официалния край на състезанието преподавател придружава участниците до входа на Детската академия и се уверява, че родителят поема детето си. В случай, че родителят не е дошъл навреме, детото изчаква вътре в сградата идването на родителя. Забранено е децата да си тръгват без родител, с изключение на конкретни случаи, в които родителят е уведомил Ръководството на Детската академия.
22. В случай, че родител прояви неуважително отношение към преподаватели или към статута на Детската академия като образователна институция, или си позволи да урони престижа и доброто име на Академията, Ръководството на Детската академия ще прекрати участието на детето му в състезания, организирани или провеждани от Детската академия.
23. В случай, че дете е било записано за участие в което и да е състезание в Детската академия чрез подаването на регистрационна форма и след това не се е явило, се дължи неустойка в размер на 50 % от таксата за участие в съответното състезание, дължима при последващо участие на детето в което и да било състезание,
организирано или провеждано от Детската академия. Ръководството на Детската академия няма задължение лично да уведомява родител за наличието на финансови задължения, но при установяването на неплатена дължима сума, резултатът на детето от участие в което и да е следващо състезание няма да бъде публикуван, докато не бъде заплатена дължимата неустойка, и срещу името на детето се вписва "имате финансови задължения". При наличието на финансови задължения, Ръководството на Детската академия може да прекрати участието на детето в състезания, организирани от или провеждани в Детската академия, както и да предприеме законоустановените действия за събиране на дължимите суми, или да постави изискване за предварително заплащане на таксата за правоучастие за всяко следващо състезание. При неявяване на състезанието, за което таксата е била платена предварително, същата не подлежи на възстановяване.
24. Документ за платена такса за участие в състезание се издава на място, при предварителното записване за участие в състезанието, или след състезанието, въз основа на попълнената в регистрационната форма информация или въз основа на данните в платежното нареждане при банков превод. Всеки родител би могъл да си вземе издадения след провеждане на състезанието документ в удобен за него съботен ден или след предварителна уговорка по телефона.