Общи условия за участие в състезания

1. Участието в състезания, които са организирани или провеждани от Детската академия, е доброволно и по преценка на родител.
2. Ръководството и преподавателите на Детската академия не се ангажират с изричното уведомяване на родителите за предстоящи състезания.
3. Датите за предстоящите състезания са публикувани в секция Календар на събитията на сайта на Детската академия.
4. За участие в състезанията е необходимо родителят предварително да попълни и изпрати регистрационна форма, линк към която се публикува на сайта на Детската академия, в секция Новини, преди всяко състезание.
5. Информацията, която се попълва в регистрационната форма, зависи от регламента и обхвата на състезанието (национално или международно) и включва имената, възрастта/класа и училището на участника, както и имената на родител, номера на мобилен телефон за контакт с него и електронна поща. Изпращането на регистрационната форма означава, че родителят е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за участие в състезания.
6. Информацията в регистрационната форма НЕ се попълва само с главни букви.
7. Информацията, която е попълнена в регистрационната форма, се използва за съставянето на списъци на участниците в състезанието, на протоколите с резултатите на участниците и за надписване на сертификатите/грамотите на наградените участници, като се копира във вида, в който е подадена от родителя.
8. Отговорност за верността на подадената в регистрационната форма информация носи родителят, който я попълва.
9. Ръководството и преподавателите на Детската академия не извършват никакви корекции в подадената в регистрационната форма информация.
10. Потвърждение за успешно регистриране за участие в състезание се появява на екрана веднага след като регистрационната форма бъде изпратена. Друг вид потвърждение не се изпраща.
11. Резултатите на участниците в състезанията се публикуват на сайта на Детската академия.
12. В случай, че родител не желае резултатът на детето му да бъде публикуван на сайта на Детската академия, детето няма право да участва в състезанието.
13. При публикуването на резултатите няма да се използват каквито и да било средства или методи за прикриване на информация, свързана с имената на участниците.
14. Родителите на по-малките деца, които за първи път ще участват в състезание, трябва да им обърнат внимание, че по време на състезанието не е разрешено да се говори с другите деца, да се става или да се вдига шум, или да се излиза от залата преди края на състезанието. Необходимо е да бъде обяснено, че всеки работи самостоятелно и не идва на състезание, за да си рисува или да си играе. Уверете се, че детото може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си.
15. Всички участници трябва да бъдат в сградата на Детската академия 15-20 минути преди началния час на състезанието.
16. Необходимо е да носят химикалки, молив и гума и чертожни инструменти, ако състезанието е по математика.
17. В писмените работи се работи с химикалка. Това важи и за най-малките деца. Попълването на отговори в състезателните теми или бланки за отговори с молив е забранено.
18. По време на състезанието не е разрешено консумирането на храни или напитки, които са опаковани неподходящо или консумирането/разопаковането им е свързано с вдигането на шум.
19. Влизането с мобилни телефони в залите НЕ Е разрешено.
20. Нито един участник не може да си тръгне преди официалния край на състезанието, независимо кога ще предаде работата си.
21.  След официалния край на състезанието преподавател придружава участниците до входа на Детската академия и се уверява, че родителят поема детето си. В случай, че родителят не е дошъл навреме, детото изчаква вътре в сградата идването на родителя. Забранено е децата да си тръгват без родител, с изключение на конкретни случаи, в които родителят е уведомил Ръководството на Детската академия.
22. В случай, че родител
22.1. прояви неуважително отношение към статута на Детската академия като образователна институция и си позволи да урони престижа и доброто име на Академията,
или
22.2. детото му не се яви на състезание, за което е подадена регистрационна форма,
Ръководството на Детската академия ще предприеме съответни действия като
22.1.1. недопускане на участник в състезания, организирани или провеждани от Детската академия,
или
22.2.1. налагане на финансова санкция в размер 50 % от таксата за правоучастие в състезанието, на което участникът не се е явил, дължима при последващо участие на детето в което и да било състезание, организирано или провеждано от Детската академия, и изискване на предварително заплащане на таксата за правоучастие за всяко следващо състезание. При неявяване на състезанието, за което таксата е била платена предварително, същата не подлежи на възстановяване.