Психологическа консултация и психотерапия и логопедичен център

Целенасочено съдействие на родителите:
При желание от Ваша страна, бихме могли да Ви дадем насоки за кариерното развитие на Вашето дете.

Потърсете ни, ако прецените, че за Вашето дете ще бъде полезно да работи съвместно с:
  • психолог;
  • психотерапевт;
  • логопед

или желаете да участвате в съвместна работа дете-родител(и).


НАШИЯТ ЕКИП:

Д-р Петър Цикалов, психотерапевт

Петър Цикалов е член на Българското дружество по психодрама и групова терапия и понастоящем е в ръководството на Дружеството като член на Комисията по етика. Редовен член на Българската асоциация по психотерапия. Обучител e към Фондация „Психотерапия 2000”, има индивидуална и групова психотерапевтична практика.


Женя Милушева, детско-юношески психолог, когнитивно-поведенчески терапевт

Женя Милушева е завършила магистърска степен по „Детско-юношеска и училищна психология” към СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи предимно с деца и юноши, индивидуално и в група. Най-честите заявки от родители на деца са по проблеми, свързани с детското поведение, тревожност, трудности във взаимоотношенията с връстници, проблеми при управлението на гнева и обучителни трудности.


Искра Митева, клиничен психолог, психотерапевт

Искра Митева е магистър по психология, като една от специализациите й е клинична психология. Член е на Дружеството на психолозите в България. Има диплома за семеен консултант към института „Бернхард Ахтенберг“. От седем години е включена в изследователски проект към Парижкия университет Нантер ла Дефанс. Има също така опит във водене на групова работа, както и в индивидуалното консултиране и психотерапия на възрастни и деца. Изготвя и съдебно – психологични експертизи към Софийски градски съд.
Специализирала е когнитивно - поведенчески тренинг курсове към Медицинския университет на Южна Каролина, както и обучения свързани с консултиране и психотерапия към Парижкото психоаналитично дружество.

Елена Гьошкова, логопед

Елена Гьошкова е завършила СУ "Св. Кл. Охридски", специалност Дефектология със специализация Логопедия и Слухово-речева рехабилитация. Работи по проблемите на прехода от устната към писмената реч, дефицитите на невербалната комуникация, невропсихологичната диагностика, терапиите на нарушенията на писмената реч, дизартрия и превенцията на речевото изоставане. Притежава квалификация за работа с деца с проблеми в развитието и аутистичния спектър, дисфазия на развитието, дислексия и СОП  /специални образователни потребности/.