За учители

Академия за учители

Уважаеми колеги,

Екипът на Детската академия, съвместно със специалисти от Института по психология на групите,  разработи 12 програми, насочени към повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти:

1. Позитивно развитие на детската личност в предучилищна възраст
2. Произход и същност на агресивното и девиантното поведение при ученици от 1. до 7. клас. Стратегии за справяне
3. Баба ти GOOGLE: класната стая като социална мрежа. Вътрешно-екипни взаимодействия
4. Стресът и справяне със стреса в професията на учителя: Синдром на професионалната умора
5. Агресията и тормозът между деца: ефективни модели за работа с групата или класа
6. Игрова терапия в детската градина и училището
7. Консултиране на тревожни деца и ученици
8. Когнитивно-поведенчески техники в училищна среда
9. Работа с родители на деца с поведенчески проблеми
10. Използване на методиката „Дебати” в класната стая
11. Взаимодействие училище-семейство. Как да подобрим взаимодействието и комуникацията с родителите и учениците
12. Негативните емоции/чувства в педагогическото общуване – как да се справим с проблема

Програмите са одобрени със заповед № РД 09-2762 / 14.07.2017 на Министъра на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/).

Продължителността на всяко обучение по дадена програма е 16 часа и участието носи по 1 квалификационен кредит.

След успешно завършване на обучението, участниците получават Удостоверение за преминато обучение и присъдени кредити по образец, утвърден от МОН.