Общи условия на обучение

1. Обучението в Детската академия на науките, изкуствата и спорта е организирано според възрастта и уменията на децата в индивидуални занимания с преподавател или в малки групи.
2. В Детската академия се обучават единствено деца, които сами са поискали да задълбочат и разширят своите знания и да усъвършенстват уменията си. 
3. Децата, които по свое желание идват в Детската академия, се отнасят с уважение към времето и труда на другите, не си позволяват да се държат невъзпитано и зачитат личността на всеки. Работят концентрирано в часовете и изпълняват самостоятелно и внимателно поставената от преподавателите домашна работа.
4. Учебните часове са с продължителност 45 или 60 минути, в зависимост от възрастта на децата или спецификата на учебната дисциплина.
5. Когато учебните часове са в блок (два или три часа), преподавателят определя времето и продължителността на почивките.
6. Таксата за индивидуалните или групови занимания се определя предварително и се заплаща от родителя в определените срокове, по банков път.
7. При индивидуален процес на обучение, ако детето ще отсъства от заниманието, родителят е длъжен да уведоми по телефона Директора на Детската академия поне един ден по-рано. В противен случай заниманието се смята за проведено.
8. При отсъствие от групово занимание, независимо от причината и продължителността, такса не се възстановява.
9. При отказ от участие в курсове/школи заплатена такса не се възстановява.
10. При отсъствие на детето от групово занимание родителят е длъжен да поиска съдействие от Директора на Детската академия за набавянето на информация за пропуснатите часове, наличието на домашна работа или друга важна информация.
11. Ръководството на Детската академия и преподавателите не изпращат никаква информация без изрично и конкретно искане от страна на родител.
12. При необходимост от промяна на установения учебен график, на сайта на Детската академия, в секция "Новини", и във фейсбук страниците на Академията се публикува информация за настъпилите промени. Ръководството на Детската академия и преподавателите нямат задължение да изпращат индивидуални съобщения.
13. За престоя си в Детската академия детето трябва да има удобни вътрешни обувки/пантофки, вода, химикалки, моливи, цветни моливи, гума и тетрадка (за децата от курсовете по математика тетрадката е с големи квадратчета до 1. клас включително, с малки квадратчета за 2. клас и голям формат за децата от 3. клас нагоре).