За най-малките

Индивидуални занимания по:

Изобразително и приложно изкуство
Обучението е подходящо за начинаещи художници и за деца, които проявяват по-сериозен интерес към изкуството.
Заниманията са индивидуални и се провеждат един път седмично, в блок от два учебни часа (по 45 минути).
В часовете по изобразително и приложно изкуство децата ще се запознаят с основните принципи за изграждане на дадена творба. Ще имат възможността да се докоснат до различните похвати и материали за работа и ще могат да експериментират свободно:
- ще рисуват с акварел и темпера, туш и въглен;
- ще моделират с глина и пластилин;
- ще изработват колажи;
- ще работят с хартия, откривайки и опознавайки нейните безкрайни възможности;
- ще направят предмети за украса от материали за рециклиране.

Музика

Заниманията са индивидуални и се провеждат един път седмично в блок от 3 учебни
часа (по 30 минути), като включват история и теория на музиката, солфеж и
работа с инструмент (по избор: пиано или китара).

Ранно ограмотяване на български език
Целта на курса е децата се научат да четат гладко и изразително (отначало отделни срички, къси изречения, разказчета, стихчета и приказки).
Курсът е на модули и е изцяло съобразен с индивидуалните възможности на децата: ако детето напредва по-бързо от другите, веднага прескача модул и работи със свое собствено темпо.
Паралелно с четенето започва да се работи и върху "краснописа" на децата - от печатни
(понякога огледално обърнати) букви постепенно се преминава към усвояване на уменията за ръкопис.

Занимателна граматика
Чрез решаване на кръстословици и ребуси, чрез отговори на забавни учебни задачи се овладяват основни правила на родния език, формира се отношение към словното му богатство и се изграждат умения за правилното му използване. Забавните часове минават неусетно и са много полезни!

Ранно езиково обучение (език по избор)
Курсът има за цел предимно чрез игрови методи и интерактивни занимания да се въведат знания за азбуката, отделни теми от ежедневието, както и да се развият уменията за слушане и говорене (например чрез кратки диалози, които децата, играейки, възпроизвеждат, за да свикнат със "звученето" на езика).
За децата на 7-8 години целта на курса е достигането на ниво А1/1-4 (според критериите на Европейската езикова рамка).

Математика за деца на 4-5 и 5-6 години
Целта на курса е чрез забавни задачи, ребуси и игри да се въведат числата до 10, 20 и 100 и елементарните действия с тях, да се обърне внимание на развитието на логическото мислене на децата.

Математика за деца до 2 клас
Курсът има за цел чрез интензивна работа да подготви децата за явяването им на всички състезания по математика, организирани от Детската академия или включени в Календарния план на състезанията по математика през учебната година за съответната възраст.

Ментална калкулация
Целите на заниманията по ментална калкулация са насочени към развитието на умствените заложби и креативността на децата - усъвършенстват се логическото мислене, образното мислене, паметта, концентрацията, съобразителността и бързината, повишава се себеоценката и увереността на децата, тъй като за кратко време придобиват нови умения, които им гарантират успех във всички начинания.

Астрономия
Курсът запознава децата с методите на науката астрономия, произхода и развитието на Вселената, нейния строеж и бъдеще. Участниците се научават да работят със звездни карти и да извършват наблюдения на небесните тела.

Логическо мислене
Чрез специално подбрани игри децата развиват своите умения за логическо мислене, пространствена ориентация и вербална комуникация.

Шахмат
Курсът има за цел да въведе децата в основните принципи на тази древна игра и да ги насърчи да мислят "с един ход напред".

Загадъчните тайни на природата
По достъпен за децата на тази възраст начин, чрез нагледни и интерактивни методи, се представят интересни факти и се разширяват познанията на децата за живата и неживата природа. 

АЗ и другите
Този курс има за цел да развие социалните умения на децата. Състои се от отделни модули, свързани с усъвършенстването на уменията на децата да владеят емоциите си, да разрешават конфликти, да се справят с депресивните чувства и страховете си, да преодоляват затрудненията в управлението на гнева и агресивните си импулси.