Логопедична терапия

Моля да ни позвъните на тел. 0888222863, за да отговорим на Вашите въпроси и да уточним удобен ден и час за индивидуална среща.

Изберете удобното за Вас място в гр. София:
1. Кабинет "Центъра" - в близост до метростанция "Опълченска";
2. Кабинет "Изток" - в близост до метростанция "Жолио Кюри".Научна информация

Какво представлява логопедичната терапия и кога да потърсите логопед?

Логопедията е интердисциплинарна наука, изучаваща комуникативните нарушения във всички възрастови групи. Логопедът извършва диагностика, корекционна терапия и профилактика на тези нарушения. Преодоляването на нарушенията на речта и комуникацията е от първостепенно значение с оглед пълноценното развитие на децата и подрастващите, както и за интеграцията и социалната реализация на лицата с нарушения/увреждания.
Логопедичната терапия е система за работа с деца и възрастни с всички форми на езикова и говорна патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, развитийна и придобита дизартрия, говорна диспраксия, дисфагия), дислексия, комуникативни дефицити при психични нарушения (аутизъм, хиперактивност и/или дефицит на внимание и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

Най-често родителите на по-малките деца си задават въпроса дали и кога трябва да потърсят логопед. Ето ориентировъчни критерии, които биха помогнали в случай на колебание:
1. възраст на детето 1,5-2 години:
 • не реагира, когато го викате по име;
 • не говори/не повтаря думи/не имитира чути звуци и звукове;
 • говори неразбираемо за околните;
 • не гледа събеседника в очите (избягва очен контакт);
 • има затруднения или отказва да дъвче по-твърди храни;
 • не иска да пие от чаша;
 • не разбира/не изпълнява прости инструкции;
 • детето е тромаво/слабо подвижно/пасивно.
2. възраст на детето 3-6 години
 • не произнася или произнася неправилно някой/някои от звуковете к, г, т, д, ф, в, с, з, ц, ш, ж, ч, р, л;
 • не изговаря правилно многосрични думи;
 • заеква/запъва се;
 • не съгласува думите по род и число/не използва правилно глаголно време;
 • не подрежда правилно думите в изречението (неправилен словоред);
 • не разбира инструкции;
 • не може да разказва кратки случки/приказки;
 • детето е несръчно, не може да се облича само, не може да реже с ножици;
 • не разпознава/греши цветовете, формите/ляво-дясно/горе-долу/под-над/пред-зад;
 • речникът е беден;
 • отказва да говори;
 • много лесно се разсейва и/или не помни;
 • избягва социални контакти/други деца;
 • извършва странни, хаотични или стериотипни, ритуално повтарящи се движения.
3. възраст на детето 7-9 (10) години
 • не се справя в училище - не може да се научи правилно да чете/пише/смята и изостава от връстниците си;
 • има прояви на хиперактивност с/без дефицит на вниманието;
 • не разбира смисъла на прочетен текст;
 • не иска да ходи на училище;
 • започва да заеква/да се запъва/да говори прекалено бавно или прекалено бързо;
 • оплаква се от болки в корема/главата/често боледува.
Наличието на някой или няколко от посочените критерии са достатъчни, за да потърсите специалист. Важно е да не се отлага, тъй като проблемите биха могли да се задълбочат.


Стандартизирани скринингови и диагностични инструменти

Съществуват редица утвърдени и стандартизирани инструменти, които могат да улеснят специалиста-логопед (или психолог) и родителите при проследяването на детското развитие или диагностиката на комуникативните нарушения.

А. Инструменти за проследяване на детското развитие:
1. Denver II – Скрининг тест за детско развитие (за деца от 0 до 6 години)
Denver II е скринингов инструмент, който оценява в каква степен изследваното дете може да осъществи определена задача или да постигне дадена цел. Основното му предназначение е да предостави добре организирано и клинично доказателство за общото развитие на изследваното дете и да алармира за потенциални проблеми в развитието. Този инструмент оценява освен нарушенията, така и силните страни в развитието на детето, като сравнява по различни показатели изследваното момиче или момче с представянето на деца с типично за възрастта развитие. С помощта на Denver II могат да бъдат идентифицирани деца със специални образователни потребности, както и да бъдат маркирани конкретни сфери на развитие, в които детето има нужда от допълнителна подкрепа. Методиката се използва за установяване на способностите и
уменията, които детето е овладяло в съответствие с хронологичната си възраст; способностите и уменията, в овладяването на които се забелязва изоставане; както и тези, за които развитието на детето е изпреварващо. 
 • Скали на инструмента:
- Личностно-социална сфера;
- Фина моторика;
- Адаптивност;
- Говор;
- Груба моторика.

2. DESK 3-6 R - Дортмундски скрининг тест на детското развитие (за деца от 3 до 6 години)
DESK 3-6 R е инструмент за ранно установяване на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст с цел навременна интервенция. Идентифицира потенциални рискове съвсем рано, още преди да са се проявили като проблеми в развитието.
DESK 3-6 R е базиран върху т.нар. landmark principle – анализ на уменията, които трябва да бъдат овладени от 90 to 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.
 • Скали на инструмента:
- Фина моторика;
- Груба моторика;
- Когнитивни способности;
- Език и комуникация;
- Социално поведение.За повече информация: 0888222863.Специализирани програми за превенция и ранна интервенция при комуникативни нарушения

Месец октомври 2023 г.

Програма "Превенция и диагностика на дислексията"